Stöd och bidrag

Sedan årsskiftet 2020/2021 finns ett grönt avdrag för installation av grön teknik. Riksdagen höjde avdraget för installation av solceller till 20 % av kostnaden för arbete och material från och med 1 januari 2023.

Det gröna avdraget har ersatt de tidigare stöden som fanns att söka. Avdraget, som även kallas för en skattereduktion eller skatteavdrag, har införts i syfte att underlätta klimatomställningen och bidra till att Sverige följer Parisavtalet. Avdraget täcker kostnader för arbete och material med:

20 %

för installation
av solceller

50 %

för installation av
lagring av egenproducerad
elenergi

50 %

för installation
av laddningspunkter
till elfordon

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Avdraget utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rot- och rutavdrag, vilket innebär att avdraget genomförs direkt vid köpet. Skatteverket tillämpar en schablon för totalentreprenader till fast pris som innebär att kostnaderna för arbete och material beräknas till 97 procent av totalpriset för installationen.

För att ha rätt till avdraget får installationen enbart avse den aktuella bostaden och måste ske i ditt eller din förälders hushåll.

Om installationen sker på en ekonomibyggnad blir det inget grönt avdrag, eftersom det endast kan erhållas för installation på privata byggnader. Skatteverket har dock ett undantag för den som inte bedriver någon verksamhet och låter all el gå till bostadshuset. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om det gröna avdraget.

Bostad under uppförande

Vad gäller för en bostad som är under uppförande? Kan grönt avdrag göras för installation av grön teknik?

Av 67 kap. 39 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att skattereduktion för installation av grön teknik kan medges för småhus eller ägarlägenhet som är under uppförande och som ägs av den som begär skattereduktion. Skattereduktion för grön teknik kan inte medges för bostadsrätt som är under uppförande.

För att en person ska få skattereduktion för installation av grön teknik på ett småhus eller ägarlägenhet under uppförande ska personen kunna visa att denne uppfyller förutsättningarna. Köparen av grön teknik måste kunna visa att installationen ska tillföras dennes bostad. Detta kan göras genom till exempel bygglov, anmälan om färdigställande, avtal med utföraren eller andra typer av avtal som styrker att installationen avser köparens fastighet, avtal om anslutning till elnät med mera. En samlad bedömning måste ske i det enskilda fallet.

Det spelar inte någon roll om den installatör som köparen av grön teknik slutit avtal med i sin tur anlitar underentreprenörer. Det är den som köparen avtalat med som har rätt att begära utbetalning från Skatteverket. För att skattereduktion ska kunna medges för materialet krävs det att materialet ingår i installationen, det vill säga att fakturan avser både arbetskostnad och material.

Nät­nytto­er­sättning

Den som matar in el på det lokala elnätet erhåller nät­nytto­er­sättning eftersom lokalt inmatad el gör nytta för elnätet – som ett smörjmedel.

Det är olika nätnytto­ersättning i olika nät. Det är elnäts­­mono­po­listen i området som bedömer vilken nät­nytta som ska be­talas ut per kWh. Läs mer här.