Samarbeten

Svensk solenergi är medlem i flera organisationer.

Svenska Institutet för Standarder

Svenska Institutet för Standarder (SIS) är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN - två nätverk bestående av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. De erbjuder utbildningar, tjänster och produkter som hjälper till att utveckla verksamheter och skapar samhällsnytta med hjälp av standarder. Genom SIS kan även aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft.

Läs mer om SIS

Power Circle

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling.

Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

Läs mer om Power Circle

ETI Sverige

ETI Sveriges syfte är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Detta görs genom att:

  • Samla och utveckla kunskap och metoder för ansvarsfulla leverantörsled med ett rättighetsbaserat fokus
  • Stärka medlemmarnas arbete med riskhantering, hållbara affärsmetoder och socialt ansvarstagande i leverantörsledet
  • Arbeta praktiskt genom bransch- och sektoröverskridande samarbeten i producentländer och i Sverige
  • Verka för ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan, från utvinning/primärproduktion via tillverkning till slutkonsument.

Svensk Solenergi är medlem i ETI Sverige sedan hösten 2021.

Läs mer om ETI Sverige

SolarHeat Europe

SolarHeat Europe för samman solenergiindustrin på en europeisk nivå. De lobbar bland annat för lagändringar på EU-nivå för att leda utvecklingen för solenergi framåt. SolarHeat Europe utvecklar och fördjupar kunskapsspridning om solenergi genom forskning, teknologi, ekonomiska och sociologiska aspekter.

Läs mer om SolarHeat Europe

SolarPower Europe

SolarPower Europe arbetar för bättre villkor för solenergi på en europeisk nivå. De försöker påverka EU-beslut och sprider information och kunskap om nya framsteg för solenergin.

Läs mer om SolarPower Europe