Energi­pro­duktion

Energi­produktionen från svenska solkrafts­anläggningar ökar varje år. År 2021 kom mer än 1,1 TWh elenergi från svensk nätansluten solkraft.

Det är rekord. Året innan, 2020, var produktionen från svenska nätanslutna solcells­anläggningar 805 GWh. Solelproduktionen ökade alltså med 40 procent.

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät anger för varje timme hur mycket solenergi som matas in på det svenska elnätet. Grafiken nedan visar hur mycket solel som, enligt Svenska kraftnät, har matats in varje månad sedan 2018. SCB:s statistik (ovan) inkluderar en schablonberäknad egenanvändning, vilket innebär att de staplarna är något högre än Svenska kraftnäts uppgifter nedan. De två diagrammen nedan är samma data som presenteras på två sätt.

För­anmäl­ningar till nät­bolag

Svensk Solenergi samlar månadsvis in data över antal föranmälningar i respektive nät från de tre största elnätsföretagen. De tre nätföretagen har sammanlagt cirka 60 procent av elnätsabonnemangen i Sverige.

Vi utgår ifrån att dessa 60 procent av marknaden inte avviker från de övriga 40 procenten för att approximera hela marknaden. I presentationen nedan presenterar vi månadsdata för föranmälningar och anslutningar sedan januari 2021. För föranmälningarna presenteras även en äldre dataserie sedan januari 2019.

Installerat antal och effekt

Under 2021 nätanslöts 26 541 anläggningar med en total installerad effekt på 503,4 MW i Sverige. Det är en ökning med 21 procent av antal installerade anläggningar under året och 29 procent av installerad effekt jämfört med året innan. Enligt Energimyndigheten finns det nu 92 360 nätanslutna solcellsanläggningar i landet.

Svensk Solenergis prognos var att antalet nätanslutna solcellsanläggningar skulle ha ökat  till cirka 100 000 under 2021. Prognosen baserades på antalet föranmälningar till elnätsföretagen. Att alla föranmälningar inte har realiserats i nya anläggningar under året kan förklaras av längre leveranstider, brist på komponenter samt svårigheter att hitta rätt utbildad arbetskraft.

Statistiken visar hur de stora anläggningarnas andel av installerad effekt solkraft i Sverige ökar. Installerad effekt från de 59 största anläggningarna, som har en installerad effekt över 1 MW vardera, utgör nu åtta procent av den totala installerade effekten solkraft i Sverige. De 80 207 minsta anläggningarna, som har under 20 kW i installerad effekt vardera, står tillsammans för 50 procent av den totala installerade effekten.

 

 

Statistiken visar hur det totala antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökar i Sverige. De 80 207 minsta anläggningarna, med installerad effekt under 20 kW, utgör 87 procent av landets totala antal nätanslutna solcellsanläggningar. Samtidigt representerar de 12 093 anläggningar, med installerad effekt mellan 20kW och 1 MW, 13 procent av det totala antalet nätanslutna solcellsanläggningar. De 59 största anläggningarna, med installerad effekt över 1 MW, motsvarar 0,06 procent av landets totala antal nätanslutna solcellsanläggningar. 

 

 

Installerat antal anläggningar 2022 och effektklasser

Under 2021 nätanslöts 26 541 anläggningar med en total installerad effekt på 503,4 MW i Sverige. Det är en ökning med 21 procent av antal under året installerade anläggningar och 29 procent av under året installerad effekt jämfört med året innan. Under 2020 nätanslöts nämligen 21 875 anläggningar med en total installerad effekt på 391 MW. Enligt Energimyndigheten fanns det vid årsskiftet 2021/2022 92 360 nätanslutna solcellsanläggningar i landet.

Statistiken visar hur antalet stora anläggningar ökar och därmed även deras andel av installerad effekt solkraft i Sverige. Installerad effekt från de 59 största anläggningarna, som har en installerad effekt över 1 MW vardera, utgör nu åtta procent av den totala installerad effekten solkraft i Sverige. De 80 207 minsta anläggningarna, som har under 20 kW i installerad effekt vardera, står tillsammans för 50 procent av den totala installerade effekten.

Det första liggande stapeldiagrammet nedan visar hur mycket installerad solkraft det finns i de tio kommuner som har högst installerad effekt och det andra diagrammet avser de tio kommuner som har lägst installerad effekt. Diagrammen visar hur mycket av den installerade solkraften som kommer från små (<20 kW), mellanstora (20 kW–1 MW) respektive stora (>1 MW) anläggningar. Vid slutet av år 2021 utgjorde de stora anläggningarnas andel av ackumulerad installerad effekt åtta procent av den installerade effekten för riket som helhet. Men i varje kommun ser det olika ut.

Installerad effekt
per län

Här kan du se hur solcellsinstallationerna ökar i just ditt län samt hur länets utveckling ser ut relativt landet som helhet. Statistiken kommer från Energimyndigheten via elnätsföretagen samt SCB och uppdateras varje vår med föregående års data.

Äldre kommunvis statistik

Zooma ut och trycka på play-knappen längst ner till vänster i bilden nedan. Då ser du hur antalet hushåll som matar ut el på lokalnätet ökat från 2017 till 2020 i Sveriges kommuner. De tre mest folkrika kommunerna har vi färgat röda för att deras utveckling ska vara enkel att följa i "filmen" som tar ca 7 sekunder att spela. Data kommer från Energimarknadsinspektionen. Mycket nöje!

Zooma ut igen och trycka på play-knappen längst ner till vänster i bilden nedan. Då ser du hur andelen hushåll som matar ut el på lokalnätet ökat från 2017 till 2020 i Sveriges kommuner. De tre kommuner som har högst andel hushåll (2020) som matar ut el på nätet (Kinda, Gnesta och Trosa) har vi färgat röda för att deras utveckling ska vara enkelt att följa i "filmen" som tar ca 7 sekunder att spela. Data kommer från Energimarknadsinspektionen. Mycket nöje!

Med hushåll menas de punkter som nätföretagen har rapporterat in med SNI-kod 97000-98200 eller 111111 till Energimarknadsinspektionen. I flerbostadshus kan de individuella bostäderna antingen ha en gemensam anslutning till elnätet eller individuella anslutningar. Lägenheter räknas alltså ibland som en egen anläggningspunkt, men ingår ibland i en gemensam anläggningspunkt tillsammans med grannarna.

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021