För­­anmäl­ningar och nya anslut­ningar

Svensk Solenergi samlar månadsvis in data över antal föranmälningar och nya anslutningar i respektive nät från de tre största elnätsföretagen. De tre nätföretagen har sammanlagt cirka 60 procent av elnätsabonnemangen i Sverige.

Vi utgår ifrån att dessa 60 procent av marknaden inte avviker från de övriga 40 procenten för att approximera hela marknaden. I presentationen nedan presenterar vi månadsdata för föranmälningar och anslutningar sedan januari 2021. För föranmälningarna presenteras även en äldre dataserie sedan januari 2019.

El­pro­duktion

Elproduktionen från svenska solkrafts­anläggningar ökar varje år. År 2022 kom 2,0 TWh elenergi från svensk nätansluten solkraft.

Det är rekord. Året innan, 2021, var produktionen från svenska nätanslutna solcells­anläggningar 1,1 TWh. Solelproduktionen ökade med 75 procent.

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät anger för varje timme hur mycket solenergi som matas in på det svenska elnätet. Grafiken nedan visar hur mycket solel som, enligt Svenska kraftnät, har matats in varje månad sedan 2018. SCB:s statistik (ovan) inkluderar en schablonberäknad egenanvändning, vilket innebär att de staplarna är något högre än Svenska kraftnäts uppgifter nedan. De två diagrammen nedan är samma data som presenteras på två sätt.

Installerat antal och effekt

Under 2022 nätanslöts 55 333 anläggningar (mot 26 541 år 2021) med en total installerad effekt på 805,62 (503,4 MW) i Sverige. Det är en ökning med 60 procent (21 procent) av antal installerade anläggningar under året och 51 procent (29 procent) av installerad effekt jämfört med året innan. Enligt Energimyndigheten finns det nu 147 693 (92 360) nätanslutna solcellsanläggningar i landet.

Statistiken visar hur de stora anläggningarnas andel av installerad effekt solkraft i Sverige ökar. Installerad effekt från de 64 största anläggningarna, som har en installerad effekt över 1 MW vardera, utgör nu åtta procent av den totala installerade effekten solkraft i Sverige. De 131 298 minsta anläggningarna, som har under 20 kW i installerad effekt vardera, står tillsammans för 56,5 procent av den totala installerade effekten.

 

 

Statistiken visar hur det totala antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökar i Sverige. De 131 298 minsta anläggningarna, med installerad effekt under 20 kW, utgör 89 procent av landets totala antal nätanslutna solcellsanläggningar. Samtidigt representerar de 16 329 anläggningar, med installerad effekt mellan 20kW och 1 MW, 11 procent av det totala antalet nätanslutna solcellsanläggningar. De 64 största anläggningarna, med installerad effekt över 1 MW, motsvarar 0,00043 procent av landets totala antal nätanslutna solcellsanläggningar. 

 

 

Installerat antal anläggningar 2022 och effektklasser

Under 2022 nätanslöts 55 333 anläggningar (mot 26 541 år 2021) med en total installerad effekt på 805,62 (503,4 MW) i Sverige. Det är en ökning med 60 procent (21 procent) av antal installerade anläggningar under året och 51 procent (29 procent) av installerad effekt jämfört med året innan.

Statistiken visar hur antalet stora anläggningar ökar och därmed även deras andel av installerad effekt solkraft i Sverige. Installerad effekt från de 64 största anläggningarna, som har en installerad effekt över 1 MW vardera, utgör nu sex procent av den totala installerad effekten solkraft i Sverige. De 131 298 minsta anläggningarna, som har under 20 kW i installerad effekt vardera, står tillsammans för 56,5 procent av den totala installerade effekten.

Det första liggande stapeldiagrammet nedan visar hur mycket installerad solkraft det finns i de tio kommuner som har högst installerad effekt och det andra diagrammet avser de tio kommuner som har lägst installerad effekt. Diagrammen visar hur mycket av den installerade solkraften som kommer från små (<20 kW), mellanstora (20 kW–1 MW) respektive stora (>1 MW) anläggningar. Vid slutet av år 2022 utgjorde de stora anläggningarnas andel av ackumulerad installerad effekt sex procent av den installerade effekten för riket som helhet. Men i varje kommun ser det olika ut.

Installerad effekt
per län

Här kan du se hur solcellsinstallationerna ökar i just ditt län samt hur länets utveckling ser ut relativt landet som helhet. Statistiken kommer från Energimyndigheten via elnätsföretagen samt SCB och uppdateras varje vår med föregående års data.