Installerad solkraft

På den här sidan samlar vi statistik över antal installerade anläggningar och installerad effekt hos Svenska solcellsanläggningar.

För­­anmäl­ningar och nya anslut­ningar

Svensk Solenergi samlar månadsvis in data över antal föranmälningar och nya anslutningar i respektive nät från de tre största elnätsföretagen. De tre nätföretagen har sammanlagt cirka 60 procent av elnätsabonnemangen i Sverige.

Vi utgår ifrån att dessa 60 procent av marknaden inte avviker från de övriga 40 procenten för att approximera hela marknaden. I presentationen nedan presenterar vi månadsdata för föranmälningar och anslutningar sedan januari 2021. För föranmälningarna presenteras även en äldre dataserie sedan januari 2019.

Antal anläggningar och effekt

Under 2023 nätanslöts 103 900 anläggningar (kan jämföras med 55 300 år 2022) med en total installerad effekt på 1 600 MW. Det är dubbelt så mycket som de 794 MW som installerades år 2022. Enligt Energimyndigheten finns det nu över 250 000 nätanslutna solcellsanläggningar i landet. De flesta av dessa anläggningar är små, under 20 kW. Anläggningarna under 20 kW har en sammanlagd effekt på 2 400 MW vilket utgör 60 % av den totala installerade effekten i landet, som vid årsskiftet var 4 000 MW. Mellansegmentet, anläggningar med en effekt på 20 – 1 000 kW utgör 33 % av den installerade effekten och anläggningar över 1 MW utgör endast 7 % av den sammanlagda effekten.

Statistiken visar hur det totala antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökar i Sverige. De 228 000 minsta anläggningarna, med installerad effekt under 20 kW, utgör 93 procent av landets totala antal nätanslutna solcellsanläggningar. Samtidigt representerar de 23 200 anläggningar, med installerad effekt mellan 20kW och 1 MW, 13 procent av det totala antalet nätanslutna solcellsanläggningar. De 99 största anläggningarna, med installerad effekt över 1 MW, motsvarar 0,065 procent av landets totala antal nätanslutna solcellsanläggningar. 

 

Kommuner i toppen och botten

Det första liggande stapeldiagrammet nedan visar hur mycket installerad solkraft det finns i de tio kommuner som har högst installerad effekt och det andra diagrammet avser de tio kommuner som har lägst installerad effekt. Diagrammen visar hur mycket av den installerade solkraften som kommer från små (<20 kW), mellanstora (20 kW–1 MW) respektive stora (>1 MW) anläggningar. Vid slutet av år 2022 utgjorde de stora anläggningarnas andel av ackumulerad installerad effekt sex procent av den installerade effekten för riket som helhet. Men i varje kommun ser det olika ut.

Installerad effekt
per län

Här kan du se hur solcellsinstallationerna ökar i just ditt län samt hur länets utveckling ser ut relativt landet som helhet. Statistiken kommer från Energimyndigheten via elnätsföretagen samt SCB och uppdateras varje vår med föregående års data.