Besiktning av solcells­installationer

För att lyfta rollen som besiktningsperson och för att lättare hitta lämpliga sådana har Svensk Solenergi utarbetat ett program för besiktningspersoner som jobbar med solcellsinstallationer. Vi rekommenderar dig som låter besiktiga din anläggning att kontakta ett besiktningsföretag tidigt i processen för att underlätta för samtliga parter.

Hitta en registrerad besiktnings­person

I listan hittar du lämpliga besiktningspersoner som uppfyller våra krav och följer våra riktlinjer för besiktning. Vi har gjort stickkontroller på deras tidigare uppdrag och säkrat att deras arbetsgivare har rutiner för att utföra visst elinstallationsarbete som kan krävas i arbetet. De ska även skriva ett kunskapsprov med godkänt resultat för att fortsätta synas i listan. På kartan kan du se vilka som är aktiva i ditt län.

Besiktningspersonerna rekommenderas för antingen privata eller kommersiella installationer, håll utkik efter loggorna ovan. Vissa har kvalificerat sig för uppdrag inom båda segmenten. Kontakta dem personligen kring din anläggning och nämn då gärna att du hittade dem i vår lista.

 

På kartan kan du se i vilka län besiktningspersonerna är aktiva.

Vill du synas i listan?

Ansök om registrering via den blåa knappen till vänster. I det formuläret hittar du också en lista på dokumentation som vi behöver för att kunna behandla din ansökan. Innan du ansöker ber vi dig noggrant läsa de två dokumenten under detta stycke.  Det kan ta ett par veckor innan din ansökan godkänns och du syns i listan. Under programmets första tid från mars 2023 till sensommaren 2023 är registreringen kostnadsfri. Årlig avgift bestäms efter provperioden och betalas sedan för att bibehålla sin registrering. Företag som är medlemmar i Svensk Solenergi får ha en individ registrerad utan någon kostnad.

 

Vi behandlar ansökningar löpande. Det kan ta upp till ett par veckor innan vi hunnit granska samtliga delar av ansökan och kontaktat referenser. När ansökan blir godkänd bjuds man in till ett internt forum. Svensk Solenergi anordnar även två träffar per år för att diskutera nyheter i branschen och uppdateringar kring registreringen.

 

Vem står för innehållet?

Referensgrupp för besiktning

Svensk Solenergi har i samband med utformningen av besiktningsprogrammet tillsatt en extern referensgrupp som fyller en rådgivande funktion. Referensgruppen tillser att programmet håller en hög kvalitet och att rätt krav ställs för att endast individer med tillräcklig kompetens och bakgrund registreras. Gruppen består av personer med olika perspektiv och erfarenhet för att säkerställa ett väl formulerat och branschnyttigt program för registrerade besiktningspersoner.

Porträtt av Ewa Sylegård

Ewa Sylegård

Energi- och klimatrådgivare,
Helsingborgs stad

Porträtt av Mikael Hedlund

Mikael Hedlund

Vd,
Reactive Experts

Porträtt av Per Ångman

Per Ångman

Risktekniker,
Länsförsäkringar Västernorrland

Anders Larsson

Besiktningsingenjör,
Rejlers

 

Porträtt av Daniel Odenhammar

Daniel Odenhammar

Produktionschef,
1komma5°

 

Porträtt av Mikael Carlsson

Mikael Carlson

Teknisk expert,
Elsäkerhetsverket

 

Hur går besiktningen till?

Besiktningen säkrar anläggningens kvalité och utförande

En besiktning kan göras när som helst under en anläggnings livstid. Det finns flera olika typer av besiktning som kan syfta till att till exempel godkänna en ny installation eller att kontrollera en befintlig anläggnings skick. När man installerar en ny anläggning beställer man oftast en slutbesiktning, där besiktningspersonen undersöker och bedömer om arbetet utförts enligt kontraktshandlingarna. Dessutom kontrollerar besiktningspersonen bland annat anläggningens utförande, att installatören följt tillämpliga regler, att arbetet är fackmässigt utfört och att dokumentationen är komplett.

Besiktningspersonen efterlämnar ett utlåtande om eventuella felaktigheter i ett protokoll. Om arbetet efter en slutbesiktning inte godkänns kan man hänvisa till protokollet för att få felen åtgärdade av installatören. Det är fördelaktigt att kontakta ett besiktningsföretag så tidigt som möjligt, då slutbesiktningen bör ske tätt inpå färdigställandet.

Det finns flera olika flera former av besiktning. Vilken form som tillämpas beror bland annat på de villkor som avtalats, i vilken fas under anläggningens livstid som besiktningen görs och om det är en privatperson eller ett företag som beställt anläggningen. Man kan använda sig av Hantverkarformuläret gentemot installatören. Denna hittar du på Konsumentverkets hemsida. Då man uppför ett nytt hus eller bygger ut, används vanligtvis de förtydligade villkoren ABS18 för småhusentreprenader. Man kan läsa mer om olika besiktningstyper och generellt om besiktning i Besiktningsmannaboken som också ges ut av konsumentverket.

Tips: Du som privat innehavare av en solcellsanläggning är skyldig att löpande kontrollera den. Det handlar om enkla saker som de allra flesta klarar av. Vissa enkla moment kan du kontrollera själv, men djupare kontroll ska utföras ett elinstallationsföretag. Läs mer om hur du kontrollerar din anläggning och vad en djupare kontroll innebär på Elsäkerhetsverkets hemsida.

 

Rekommenderad process för privatpersoner

Om du planerar att besiktiga din nya anläggning rekommenderar vi att du låter göra en slutbesiktning i följande ordning. Genom att kontakta besiktningsföretaget tidigt i processen underlättar man för samtliga parter. En statusbesiktning eller djupare kontroll kan göras när som helst under en anläggnings livstid.

Fel som uppdagas under en slutbesiktning ska åtgärdas av entreprenören. Om slutbesiktningen endast resulterar i fel av mindre betydelse ska besiktningspersonen ändå godkänna arbetet. Misstänker du sen att entreprenören trots allt inte åtgärdat felen kan du låta göra en så kallad efterbesiktning. Då undersöker besiktningpersonen ifall felen faktiskt avhjälpts. Om det visar sig att fel i större omfattning kvarstår brukar entreprenören få stå för efterbesiktningens kostnad. Om entreprenaden inte godkänns bokas en ny slutbesiktning. Den del av ersättningen som är kopplad till den nya slutbesiktningen betalas av entreprenören.

Tips: Gammla tak är generellt inte lämpligt att installera solceller på. Genom att låta besiktiga ett lite äldre tak innan installationen kan man undvika skador och extra kostnader. Efter en viss punkt är det inte längre lämpligt att installera solceller utan att först lägga om taket.

Vem utför besiktning av solceller?

Anlita en oberoende part för kontroll

För att till exempel ha huvudansvar för en entreprenadbesiktning, beställd av ett företag, är det lämpligt att anlita en certifierad entreprenadbesiktningsperson av Kiwa, Rise i samarbete med via SBR, TUV eller likvärdigt.

För att lyfta rollen som besiktningsperson och för att lättare hitta lämpliga utövare har Svensk Solenergi utarbetat ett program för besiktningspersoner som jobbar med solcellsinstallationer. Överst på denna sida hittar du de individer som registrerats som besiktningsperson mot solcellsinstallationer.

 

 

 

Har du ett klagomål att framföra?

Svensk Solenergi agerar inte medlare i tvistemål, men tar emot klagomål till info@svensksolenergi.se efter avslutat ärende ifall man anser att ett av våra medlemsföretag inte följt vår uppförandekod.

Ifall du anser att någon av de registrerade besiktningspersonerna har misskött sitt uppdrag, vänligen meddela oss genom detta formulär. Vid upprepade klagomål av allvarlig karaktär kan Svensk Solenergis styrelse besluta om indragen registrering.