Interna nätverk

Svensk Solenergi driver två interna nätverk.

Nätverket för solcellsparker

Nätverket för solcellsparker inrättades och började sin verksamhet under 2021. Den största svenska solcellsparken finns i Skåne och är 19 MW efter utbyggnad under året. I ett internationellt perspektiv är parkerna i Sverige få och små. Svensk Solenergi har initierat ett nätverk med medlemsföretag som intensifierat påverkansarbetet. Parker kan skalas upp till storleksordning GW, vilket är cirka 100 gånger större än de största parkerna i Sverige. Svensk Solenergi har flera medlemsföretag som vill vara verksamma inom segmentet. Några av dessa företag är redan verksamma i detta segment utomlands.

Nätverkets medlemmar är:

 • Alight
 • BeGreen
 • Better Energy Sweden
 • E.ON Energiinfrastruktur
 • EnergiEngagemang Sverige
 • European Energy Sverige
 • HPSolartech
 • Ilmatar Solar
 • Neoen
 • Nordic Solar A/S
 • OX2
 • Solkompaniet
 • Soltech Energy
 • SVEA Solar

Ansvarig för nätverket är Ted Bergdahl.

Batterigruppen

Svensk Solenergi har nyligen initierat en batterigrupp.

Syftet med gruppen är att öka och sprida kunskapsnivån om hur batterier fungerar som komponent i det nya energisystemet som medlemmar i SSE är med och bygger, utifrån tekniska, ekonomiska och regulatoriska aspekter.

Exempel på frågor som vi ämnar att tydliggöra och diskutera är best practice inom installation, brandsäkerhet, statistik, stödtjänster och stacking of service

Vill du vara med i arbetet? Kontakta Oskar Öhrman.

Från Svensk Solenergis styrelse medverkar Dan-Eric Archer.

Externa fora

Svensk Solenergi driver tre externa fora där vi arbetar för att sammanföra olika parter och hitta lösningar på aktuella frågor.

Sol + nät

Svensk Solenergi driver ett externt forum som heter ”Sol + nät”, där problem och möjligheter vid anslutning av solel till elnätet diskuteras.

Målet med forumet är att genom förståelse mellan de olika deltagande parterna få till smidigare anslutning av solel till elnätet. Medverkande vid mötena, som hålls ungefär var sjätte vecka, har förutom Svensk Solenergis medlemsföretag främst varit:

 • Energimarknadsinspektionen
 • Energimyndigheten
 • Konsumenternas energimarknadsbyrå
 • Boverket
 • Energiföretagen

Forumet har kommit med förslaget att ta fram en lista med godkända växelriktare. Detta för att installatörerna/leverantörerna ska slippa ansöka om att få sina växelriktare godkända i flera elnät (mycket administration). Energiföretagen tog på sig att hålla i listan och listan lanserades i februari 2021, Rikta Rätt.

Vill du delta i Sol + nät? Kontakta Oskar Öhrman.

 

Nationellt solnätverk

Nätverket omfattar organisationerna Svensk Solenergi och Solar Region Skåne, samt energi- och klimatrådgivare med kompetens inom solenergi. Nätverket drivs av Svensk Solenergi tillsammans med Energikontoren.

Nätverket har möte ungefär en gång varannan månad. På mötena diskuteras aktuella och framtida solenergifrågor.

Jobbar du på ett energikontor och vill vara med i nätverket? Kontakta Anna Werner.

Läs mer om energikontoren

 

 

Energigemenskaper

Svensk Solenergi driver ett externt forum som heter “Forum Energigemenskaper”. Under 2020 har forumet köpt in en genomgång av alla remissvar avseende Energimarknadsinspektionens rapport ”En energi inom EU - ett genomförande av fem rättsakter”. Forumet har också haft en workshop med remissvaren i fokus.

Workshopen arrangerades gemensamt ihop med medlemsorganisationen Power Circle. Föreningen har själv svarat på remissen, som tar upp hur bör implementera Energigemenskaper i Sverige och hur begreppet ”kollektiv egenanvändning” i sådant fall skulle kunna utvecklas. Närvarande vid forumets möten har bland annat varit:

 • Vasakronan
 • Vattenfall
 • E.ON
 • Ellevio
 • EnergiEngagemang
 • CheckWatt
 • Energimarknadsinspektionen

Vill du vara med i forat? Kontakta Anna Werner.

 

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021