Interna nätverk

Svensk Solenergi driver två interna nätverk.

Nätverket för solcellsparker

Nätverket för solcellsparker inrättades och började sin verksamhet under 2021. I ett internationellt perspektiv är solparkerna i Sverige få och små. Svensk Solenergi har initierat ett nätverk med medlemsföretag som intensifierat påverkansarbetet. Parker kan skalas upp till storleksordning GW, vilket är cirka 100 gånger större än de största parkerna i Sverige. Svensk Solenergi har flera medlemsföretag som vill vara verksamma inom segmentet. Några av dessa företag är redan verksamma i detta segment utomlands.

Nätverkets medlemmar är:

 • Alight
 • BeGreen
 • Better Energy Sweden
 • E.ON Energiinfrastruktur
 • EnergiEngagemang Sverige
 • European Energy Sverige
 • Turn Energy
 • Neoen
 • Nordic Solar A/S
 • OX2
 • Solkompaniet
 • Soltech Energy
 • SVEA Solar
 • Fortum

Ansvarig för nätverket är Ted Bergdahl.

Energilagringsrådet

Svensk Solenergi har nyligen startat ett Energilagringsråd.

Energilagringsrådet är ett nätverk för de medlemsföretag som vill ligga i framkant med policyarbetet inom energilagring och flexibilitet.

Syftet är att intensifiera påverkansarbetet för att främja installationer och effektivt nyttjande av energilager.

Från Svensk Solenergis styrelse medverkar Dan-Eric Archer.

 

Externa fora

Svensk Solenergi driver fyra externa fora där vi arbetar för att sammanföra olika parter och hitta lösningar på aktuella frågor.

Sol + nät

Svensk Solenergi driver ett externt forum som heter ”Sol + nät”, där problem och möjligheter vid anslutning av solel till elnätet diskuteras. Fokuset i diskussionerna ligger på solcellsanläggningar under 1,5 MW.

Målet med forumet är att genom förståelse mellan de olika deltagande parterna få till smidigare anslutning av solel till elnätet. Medverkande vid mötena, som hålls vid 6 tillfällen per år, har förutom Svensk Solenergis medlemsföretag och olika elnätsföretag varit:

 • Energimarknadsinspektionen
 • Energimyndigheten
 • Elsäkerhetsverket
 • Energiföretagen

Bland annat har forumet initierat framtagandet av Rikta rätt-listan, en riktlinje om maximalt inmatad effekt samt guiden Granska mätplatser.

Vill du delta i Sol + nät? Kontakta Oskar Öhrman.

 

Dialogmöte Solpark + nät

Vid årsskiftet 2022/2023 påbörjades ett nytt externt diskussionsforum, liknande Sol + nät, men med fokus på anslutning av solparker större än 1,5 MW.

Medverkar gör bland annat utvecklare av solparker, elnätägare av både lokalnät, regionnät och stamnät samt myndigheter.

Vill du delta i Dialogmöte solpark + nät? Kontakta Oskar Öhrman.

 

Nationellt solnätverk

Nätverket omfattar organisationerna Svensk Solenergi och Solar Region Skåne, samt energi- och klimatrådgivare med kompetens inom solenergi. Nätverket drivs av Svensk Solenergi tillsammans med Energikontoren.

Nätverket har möte ungefär en gång varannan månad. På mötena diskuteras aktuella och framtida solenergifrågor.

Jobbar du på ett energikontor och vill vara med i nätverket? Kontakta Anna Werner.

Läs mer om energikontoren

 

Energigemenskaper

Svensk Solenergi driver ett externt forum som heter “Forum Energigemenskaper”. Under 2020 har forumet köpt in en genomgång av alla remissvar avseende Energimarknadsinspektionens rapport ”En energi inom EU - ett genomförande av fem rättsakter”. Forumet har också haft en workshop med remissvaren i fokus.

Workshopen arrangerades gemensamt ihop med medlemsorganisationen Power Circle. Föreningen har själv svarat på remissen, som tar upp hur bör implementera Energigemenskaper i Sverige och hur begreppet ”kollektiv egenanvändning” i sådant fall skulle kunna utvecklas. Närvarande vid forumets möten har bland annat varit:

 • Vasakronan
 • Vattenfall
 • E.ON
 • Ellevio
 • EnergiEngagemang
 • CheckWatt
 • Energimarknadsinspektionen

Vill du vara med i forat? Kontakta Anna Werner.