11 juni 2023 |

Biträdande lektor inom energiteknik

Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning om minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§.

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Future Energy Center (FEC) möter framtidens utmaningar inom energi- och miljösystem genom att undersöka och utveckla processer och system för ökad resurseffektivitet och digitalisering i omställningen till ett förnybart energisystem. Ett nyckelområde är att öka flexibiliteten för att möjliggöra ökad användning av intermittent förnybar energi som sol och vind för att möta det växande behovet av kapacitet. Digitalisering innebär att utveckla nya matematiska metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll. Byggnader och urban infrastruktur, industriella processer och transportsektorn är alla viktiga delar av energisystemen som ska granskas från komponentnivå, teknik, processdesign, verksamhetsperspektiv och upp till systemnivå. Inom Future Energy Center erbjuder vi utbildning inom områdena energi, miljö och byggteknik. Vi erbjuder även forskarutbildning inom energi- och miljöteknik.

Som biträdande lektor vid Future Energy Center kommer du att ingå i forskning, undervisning och samarbeten med våra industriella partners. Din forskning kommer att fokusera på intermittenta förnybara energier som sol och vind. De forskningsuppgifter som planeras går till att börja med ut på att specifikt studera solcellssystems prestanda, till exempel i kombination med jordbruk ("agrivoltaics") eller på byggnader i kombination med energilagring. Det kommer att innehålla både teoretiskt och experimentellt arbete. Du kommer att arbeta i nära samarbete med företag och andra forskare både internt och externt samt lämna in och granska ansökningar om framtida finansiering.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning (4 år), men innan anställningens slut har du rätt att prövas för en tillsvidareanställning som lektor. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta både forsknings- och undervisningsverksamhet för att främja universitetslektors fortsatta meriter. Du kommer att ges möjlighet till kurser och workshops för att främja till exempel utveckling av nya forskningsprojekt, projektledning, finansieringsarrangemang, samverkan med näringslivet, internationellt samarbete, doktorandhandledning och undervisning.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som biträdande lektor är främst den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha en forskningsprofil som är relevant för området energiteknik och/eller elektroteknik samt för forskning inom intermittent förnybar energi, såsom solcellssystem.

För att vara behörig till tjänsten måste den sökande även ha visat erforderlig akademisk skicklighet och pedagogisk förmåga. Akademisk kompetens kan också ha visat sig genom förmåga att nå resultat inom forskning genom samverkan i gemensamma projekt som gynnar akademi och näringsliv/offentlig sektor/samhället i övrigt och genom förmåga att sprida forskning.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som biträdande lektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2023-06-24
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Läs mer och ansök här –>

  • Inga träffar.