14 januari 2021 |

Debatt: Planera för fyrfaldigad elanvändning

På DN Debatt publiceras idag ett inlägg signerat Svensk Solenergi, Svensk Vindenergi, Power Circle och Vätgas Sverige. Budskapet till regeringen är tydligt, agera nu för att klara framtidens enorma elbehov.

I takt med fallande priser på ny teknik och samhällets strävan att fasa ut fossil energi blir elektrifiering en allt mer attraktiv lösning. Sverige har mycket att vinna på att accelerera energi- och klimatomställningen för att bli ledande i utvecklingen av innovativa och konkurrenskraftiga tekniska lösningar. Det är därför välkommet att regeringen nyligen sjösatt arbetet med en nationell strategi för elektrifiering.

I regeringens viktiga arbete är det centralt att ta höjd för ett rejält ökat behov av el kommande år. Redan nu tar samhället stora kliv framåt mot fossilfrihet.

Det säger fyra företrädare för energibranschen: Svensk Solenergis vd Anna Werner, Johanna Lakso, vd på Power Circle, Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi och Björn Aronsson, vd på Vätgas Sverige i debattartikeln.

De fyra organisationerna konstaterar att den fossilfria elproduktionen utan tvekan behöver växlas upp och leverera mer. De menar att en elanvändning på omkring 500 TWh år 2050 är ett möjligt utfall, att jämföra med dagens 140 TWh. Alltså ett fyrfaldigande av elanvändningen de kommande 30 åren.

En hörnsten för arbetet med elektrifieringsstrategin är utbyggnaden av fossilfri el och ett starkt elnät. Det svenska elnätet klarar idag knappt dagens elproduktion och på flera håll slår vi i kapacitetstaket. Ändras inte detta är vi oundvikligt fossilbränsleberoende. Lyckas vi å andra sidan hantera nätutmaningen i tid finns en enorm möjlighet för Sverige att bidra till omställningen både här och i våra grannländer genom elexport.

Läs debattinlägget i sin helhet på DN Debatt

För mer information, kontakta Anna Werner, vd Svensk Solenergi.

  • Inga träffar.