8 november 2021 |

Remissvar I2021/00006

Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige.

· Svensk Solenergi välkomnar förändringar som föreslås för att underlätta för solel att delta på balansmarknaderna.

· Svensk Solenergi understryker vikten av att stödtjänster anpassas till solcellsanläggningar.

· Svensk Solenergi lämnar förslag till styrmedel som kan bidra till att solel i ökande utsträckning kan bidra till att stärka den svenska elförsörjningen.

· Svensk Solenergi tycker att solkraft ska beaktas när tillförlitlighetsnormen beräknas för Sverige inte minst eftersom solkraft har hög produktion relativt sin maxproduktion under hälften av tiden med nettoimport av el.

  • Inga träffar.