17 augusti 2022 | ,

Remissvar på Planen REPower Europe

Svensk Solenergi har besvarat EU-kommissionens förslag till direktivändringar.

Svensk Solenergi har av Infrastrukturdepartementet, Energienheten, ombetts inkomma med synpunkter på planen REPower Europe, som lades fram av EU-kommissionen den 18 maj 2022 och som omfattar ändringar i tre direktiv; förnybar energi (RED), energieffektivisering (EED) och byggnaders energiprestanda (EPBD). Regeringen har skrivit ett fakta-PM till riksdagen om kommissionens förslag som vi också kort kommenterar mot slutet av detta remissvar.

  • Inga träffar.