13 juni 2022 |

Solparker – ett kraftslag med enorm potential

Klimatkrisen är kanske den största samhällsutmaning vi stått inför. Utmaningen är stor men det är ingen omöjlig uppgift – om solkraftens potential frigörs.

En ökad produktion av förnybar el är nödvändig för att ersätta fossila energikällor och möjliggöra en elektrifiering av samhället. Samtidigt finns stora utmaningar med att möta en ökande efterfrågan på el. Underskott av elproduktion och flaskhalsar i elnäten hämmar redan näringslivets utveckling på flera håll i landet och hotar jobb och tillväxt. 

Markbaserade solparker kan snabbt bidra med billig, utsläppsfri el. Klimatnyttan är omfattande och där det är lämpligt kan solparker kombineras med jordbruk. Dessutom har solkraft stora möjligheter att snabbt lindra kapacitetsbristen i södra Sverige. 

  • Inga träffar.