16 december 2022 |

Gröna avdraget – vad gäller för årsskiftet?

Det gröna avdraget höjs vid årsskiftet. Om det blir 15 eller 20 procent i grönt avdrag beror på vilket år som slutbetalningen görs.

Tillägg den 22 december: Det finns ingenting som hindrar att en utförare fakturerar för färdigställt arbete 2022 med 20 procent skattereduktion med betaldatum 2023. Men tänk på att förskott som betalats 2022 inte kan räknas in i de 20 procenten. Lösningen fungerar bara när förskott inte förekommit under 2022. 

Många kunder har betalat förskott på sin installation under 2022. Det är bara förskottsbetalningar som görs samma år som slutbetalningen som kan beviljas skattereduktion.

Du som slutkund förväntas betala dina slutfakturor som förfaller 2022 nu under 2022. Därefter kommer din installatör, under januari månad, kunna ansöka om det gröna avdrag som dragits av på din faktura, 15 % av kostnaden för arbete och material, det vill säga 14,55 % av det totala beloppet.

Slutkunder som betalar mer än 75 % under 2023 erhåller nu mer i grönt avdrag än vad de hade erhållit om 2022 års regler hade fortsatt gälla. De som har förskottsbetalat mer än 25 % av det totala beloppet under 2022 och väntar med att slutbetala installationen till 2023 blir det totala beloppet som Skatteverket ersätter dig med lägre än det som installatören har minskat din faktura med. Då har din installatör troligen rätt att fakturera dig för mellanskillnaden.

Vid installationer som slutförs 2023 kommer endast betalningar gjorda från slutkund till installatör under 2023 att kunna ligga till grund för grönt avdrag. Skatteverket kommer att kontrollera såväl slutfaktura som det inbetalade beloppet.

Förra årsskiftet

Vid förra årsskiftet tillämpade Skatteverket en övergångsregel som innebar att kunder fick skattereduktion på 2021 även för installationer som slutbetalats under januari 2022. Denna övergångsregel är inte tillämplig i år eftersom procentsatsen för det gröna avdraget ändras vid årsskiftet. Det är således viktigt att betala sin installation senast den 31 december 2022 för att erhålla fullt grönt avdrag om 15 procent 2022. Om installationen slutbetalas i januari 2023 (eller senare) får du endast grönt avdrag på den del av investeringen som betalas under 2023 och du står utan grönt avdrag på de delbetalningar som gjordes 2022.

Fakturan gäller

Om du inte betalar slutfakturan förrän i januari 2023 trots att den förfaller 2022, kommer du ändå inte kunna få ett högre grönt avdrag än det som reglerats på fakturan. På fakturan framgår vilket belopp som installatören håller inne i form av potentiellt grönt avdrag. Det går inte att i efterhand få större grönt avdrag  än det belopp som installatören håller inne.

Exempel

Exempel 1: En kund slutbetalar i december för att erhålla fullt grönt avdrag men anläggningen är inte klar. Om det bara är växelriktaren som inte levererats och installerats, erhåller kunden ändå fullt avdrag om 15 procent. Om det däremot är andra delar av installationen som inte är slutförd, t ex att paneler inte monterats, erhålles inte grönt avdrag på installationen. Det är nämligen två kriterier som ska vara uppfyllda för att kunden ska erhålla grönt avdrag:. 1, Kunden ska ha betalat innan årsskiftet och 2, installationen ska vara slutförd och ansökan ska vara inne hos Skatteverket senast 31 januari

Exempel 2: Utföraren skickar en slutfaktura till kunden under 2022 med förfallodatum 2022, men kunden betalar först 2023. Då blir det problem för kunden eftersom grönt avdrag inte kommer betalas ut för de förskottsbetalningar som gjordes under 2022.

Vad gör Svensk Solenergi?

Föreningen fortsätter att driva frågan mot finansdepartementet. Vi menar att skattereduktionerna inte bör följa beskattningsårets slutenhet. Det kravet bör släppas. Vi verkar för en lagändring. Förändringen borde göras även i reglerna för ROT och RUT där det också finns en årsskiftesproblematik, dock en mildare sådan.

Vad händer nästa år?

Det gröna avdraget regleras i inkomstskattelagen vilket gör att det tar tid att ta bort det. Däremot går det lätt att sänka. Föreningen har dock inte fått några signaler från nuvarande regering om att de vill sänka avdraget 2024.

Schablon

Skatteverket kommer även fortsättningsvis se material och arbete som 97 % av kostnaden för en total installation. Därmed blir den nya schablonen för skatteavdrag på solcellsinstallationer 19,4 %, istället för den tidigare 14,55 %.

Tre installationer

Om en kund samtidigt investerar i en solcellsanläggning, ett energilager och en laddbox kan dessa ändå ses som tre separata installationer enligt Skatteverket. Det innebär bland annat att kunden kan få skattereduktion för en av dessa installationer i år under förutsättning att den är slutförd och slutbetald. De installationer som inte är slutförda och slutbetalda innan årsskiftet kan du få skattereduktion för nästa år. Om växelriktaren installeras i samband med batteriet eller laddboxen (förutsatt att växelriktaren har en lastbalanserande funktion) erhålles 50 procent i grönt avdrag även på växelriktaren. Om växelriktaren installeras ihop med solcellsanläggningen, däremot, blir det gröna avdraget ”endast” 15 procent 2022 och 20 procent 2023.

 

Läs mer i vår nyhet från 14 december här ->

Till Skatteverkets hemsida ->

 

  • Inga träffar.