21 september 2022 |

Delning av energi – förtydligande av IKN-förordningen

Begreppet ”delning av energi” i 22 c § IKN-förordningen förtydligas och ersätts med en annan skrivning. Ändringen bekräftar vad som tillämpas i praktiken.

Regeringen har förtydligat vad som menas med delning av energi i den så kallade IKN-förordningen. IKN är en förkortning av icke koncessionspliktiga nät och förordningen reglerar hur elnät får byggas av andra än elnätsföretag. Ändringen sker genom SFS 2022:1391 som träder i kraft den 1 oktober 2022.

Ändringen innebär att det uttryckligen framgår av bestämmelsen att det är tillåtet att bygga och använda ett internt lågspänningsnät som inte är luftledning för överföring av "el från en anläggning som producerar el" eller för överföring av el "från en energilagringsanläggning".

22 c §    /Upphör att gälla U:2022-10-01/

Ett internt lågspänningsnät för delning av energi som inte är en luftledning får byggas och användas utan nätkoncession

  1. inom nätinnehavarens fastighet, och
  2. mellan byggnader och anläggningar som var för sig även har en anslutning till en ledning eller ett ledningsnät som används med stöd av nätkoncession. Förordning (2021:976).

22 c §    /Träder i kraft I:2022-10-01/

Ett internt lågspänningsnät för överföring av el från en anläggning som producerar el eller från en energilagringsanläggning får, om anläggningen är direkt ansluten till det interna lågspänningsnätet och lågspänningsnätet inte är en luftledning, byggas och användas utan nätkoncession

  1. inom nätinnehavarens fastighet, och
  2. mellan byggnader och anläggningar som var för sig även har en anslutning till en ledning eller ett ledningsnät som används med stöd av nätkoncession. Förordning (2022:1391).

Samtidigt införs också några ändringar av mindre betydelse, bland annat i 24 § punkten 10 där nu även byggnader inkluderas. Tidigare inkluderade bestämmelsen endast anläggningar.

Det finns redan ett antal bindande besked från EI. Du hittar exempelvis ett förhandsbesked med diarienummer 2021-100077 vid sökning i EI:s sökverktyg.

Här hittar du information om hur sökverktyget kan användas.

  • Inga träffar.