15 maj 2024 |

Läns­styrelsen Skåne svänger om jordbruks­mark

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att jordbruksmark i länet behöver användas för att uppfylla samhällsintresset för fossilfri och lokal elproduktion. Ett första utkast till vägledning för hur jordbruksmark får användas ska vara klart inom kort.

Länsstyrelsen Skåne skriver i ett internt beslut från den 21 mars att det nya ställningstagandet grundar sig på strategiska mål, regeringens styrning och en analys av länets energibehov. Man konstaterar att tillgängliga markytor från andra källor inte är tillräckliga.

I beslutet skriver man bland annat att:

”När Länsstyrelsen handlägger ärenden som avser fossilfri energiproduktion, vare sig det gäller solcellsanläggningar, vindkraft, biogas eller eventuell annan fossilfri energiproduktion, ska vi sträva efter att:

- vara öppna och positiva till dialogmöten med branschen

- handläggningsprocessen är tydlig och ger en rättssäker och snabb hantering av ärenden.

- beakta helheten och inte enbart markslaget.”

Beslutet har fattats av Landshövding Anneli Hultén med miljöskyddsavdelningens chef Rima Dauod, samt natur- och vattenavdelningens chef Olof Liungman som föredragande.

I beslutet gör man också en uppdragsbeskrivning för att ta fram en uppdaterad vägledning för prövning av anläggningar för energiproduktion på jordbruksmark. Syftet är att ta fram en vägledning för prövning av energiproduktion som påverkar jordbruksmark, både vad gäller s.k.12:6-samråd och miljötillstånd enligt MB kap. 9.

Länsstyrelsen formulerar fokus för uppdragsbeskrivningen så här:

”Fokus bör vara hur vi gör avvägningen mellan jordbruksmark och fossilfri energiproduktion. Hur kan vi, i våra bedömningar och utifrån nuvarande rättspraxis, möjliggöra ny fossilfri energiproduktion då detta enligt inriktningsbeslutet är särskilt prioriterat i länet. Vägledningen ska även utgöra underlag för att ta fram generella riktlinjer och vägledande information, i syfte att underlätta för aktörer att göra rätt och skapa förutsägbara processer.”

Ett första utkast till vägledningen ska vara klart den 31 maj 2024.

Svensk Solenergi kommer att ta kontakt med Länsstyrelsen Skåne för att spela in föreningens åsikter.

– Det är bra att Länsstyrelsen ser behovet av mer elproduktion i Skåne. Marken kan användas till produktion av el och livsmedel på en och samma gång i ett så kallat solsambruk. Regeringen bör hjälpa Länsstyrelsen genom att snarast definiera hur stor livsmedelsproduktionen måste vara relativt markens potential för att jordägaren samtidigt ska få producera livsmedel och lönsam el på marken. Flera andra europeiska länder har krav på hur stor andel av den möjliga livsmedelsproduktionen som marken ska ge, samt hur stor del av marken som får täckas av solceller, säger Anna Werner, vd Svensk Solenergi.

  • Inga träffar.