25 september 2022 |

Grönt avdrag – lösning på årsskiftesproblem dröjer

Villasegmentet går för högtryck och många småhusägare bokar nu in montage för 2023. Därför vill vi påminna om den årsskiftes­problematik som finns med det gröna avdraget: att skattereduktion för grön teknik enbart medges vid slutförd installation, ett krav som saknas för rot- och rut-avdrag. Specialregeln ger sol­branschen stora problem, men någon lösning ser inte ut att vara på plats före års­skiftet 2022/2023. Däremot ser det hoppfult ut att få igenom en ändring till årsskiftet 2023/2024. Skatteverket ger råd i det enskilda fallet.

Skattereduktionen för grön teknik medges av skatteverket först när installationen är slutförd och betald, det vill säga på slutfakturan. När alla delbetalningar gjorts under ett och samma år utgör inte detta något problem. Problemet uppstår när del­betalningar gjorts på båda sidor av ett årsskifte (sista dagen är 31 januari). Kunden beviljas då enbart grönt avdrag för slutårets del­betalningar. Om arbete påbörjas i slutet av år 1 kan det därför av detta skäl vara klokt av slutkunden att komma överens med sin installatör om att vänta med hela betalningen till år 2 för att säker­ställa att avdraget beräknas på hela beloppet och beviljas fullt ut när installationen är slutförd. Slutkunder som förskotts­betalar riskerar ju att gå miste om den del av det gröna avdraget som beräknats på förskottet. För installatören däremot är det självklart att kräva en viss del av beloppet i förskott som säkerhet för utförda och kommande arbeten. Det är inte ovanligt med förskotts­betalningar på mellan 10 och 80 procent. Ofta omfattar slut­fakturan enbart arbete och material som hör till de avslutande elarbetena, motsvarande cirka 20 procent av totalbeloppet.

Skattereduktion för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om man kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt man har betalat in under året och vilka andra avdrag man har gjort. Svensk Solenergi rekommenderar att installatören, vilket är vanligt vid rot- och rut-arbeten, avtalar skrifligt med kunden om att kunden själv, om denne inte har utrymme kvar för ytterligare grönt avdrag när slut­fakturan ska betalas, står för den preliminära nedsättning som gjorts på fakturabeloppen.

För vår bransch är det nödvändigt att kunna del­fakturera eftersom sol­panelerna ofta kan installeras inom några månader, medan växel­riktare och batteri kan ha leveranstider på över ett halvår.

Om installation av växel­riktare görs samtidigt som installation av sol­celler får kostnaden för växel­riktaren och tillhörande arbetskostnad ingå i underlaget för installations­kostnaden för solcellsanläggningen. Det är själva installationen av sol­cellerna som ger rätt till grönt avdrag och i den kan material som behövs för installationen ingå. Om växel­riktaren däremot installeras vid ett senare tillfälle kan grönt avdrag inte beviljas eftersom det då är en separat installation av en växel­riktare som inte berättigar till grönt avdrag.

Svensk Solenergi har varit i kontakt med skatteverket och försökt få dem att ändra sin praxis, så att det inte ska spela någon roll vilket år arbetet har utförts för beviljandet av grönt avdrag. Skatteverket saknar dock lag­tekniskt stöd för en sådan ändring. Även finans­departementet är medvetna om problemet och vi har kontakt med handläggaren där. Departementet är medvetna om att årsskiftes­problematiken förvärras av dagens långa leveranstider och brist på montörer. I och med den politiska situtationen kan emellertid ingen lagändring väntas förrän en ny regering tillträtt och behandlat frågan, vilket kan ta minst sex månader. Detta är dock ingen politisk strids­fråga varför det finns stort hopp om att en lagändring kan ske under 2023 så att problemet är löst till nästa årsskifte. Tanken med grönt avdrag var ju att det skulle vara lika enkelt som rot- och rut-avdraget.

 

Information om grönt avdrag

Skatteverket
Svensk Solenergi

  • Inga träffar.