7 december 2022 |

Nu händer det för batterier

Intresset för stationära batterier är rekordhögt och försäljningen har tagit ordentlig fart. Det är mycket på gång inom ämnet batterier.

 

Statistik för det gröna avdraget

Hur skapar regeringen hållbara värdekedjor för batterier?

Energimyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket och Statens geologiska undersökning (SGU) släppt en rapport om hur myndigheter och regering kan arbeta för att skapa hållbara värdekedjor för batterier. Syftet är att stödja utveckling i Sverige som sedan bidrar till en hållbar och konkurrenskraftig värdekedja för batterier inom EU.

I rapporten presenteras 12 förslag till regering och myndigheter inom 4 delområden

  • Ökad samordning
  • Säkrad hållbar försörjning av råmaterial
  • Stärkt forskning, innovation och affärsutveckling
  • Säkrad kompetensförsörjning

Utdrag ur rapporten:

”Batterier är en nyckelteknik för elektrifiering och behövs för att fasa ut fossila drivmedel, möjliggöra mer intermittent elproduktion och öka elnätets flexibilitet.”

”Sverige har flera styrkeområden som ger landet stora möjligheter att bli en ledande batterination som bidrar till framtidens välfärd och till de politiska målsättningarna i Parisavtalet och Agenda 2030. Det förutsätter dock att arbetet intensifieras i flera avseenden och bidrar till resurseffektiva och hållbara cirkulära flöden.”

”Staten har en särskilt viktig roll i att adressera och underlätta i utvecklingen.”

Nationell flexibilitetsplan

Solar Power Europe, samverkansorganet för solenergi i EU, släpper inom kort ett policydokument om ellagring. Där anges att ett rimligt mål att sätta för EU är 200 GW installerad kapacitet för lagring av el år 2030. Omräknat för Sverige skulle det innebära omkring 12 GW, 120 gånger mer än dagens cirka 0,1 GW.  Stationära batterier utgör dessutom endast en liten del i förhållande till alla de batterier som kommer behövas inom transportsektorn.

Självklart ska Sverige bidra till hållbara batterier. Därför är Svensk Solenergi mycket positiva till att Energimyndigheten som ett första steg tagit fram rapporten.

Solar Power Europe föreslår samtidigt att EUs medlemsstater ska ta fram en nationell flexibilitetsplan. En plan för behovet av flexibilitet och hur förutsättningar för flexibilitet ska skapas. Det föreslås även att flexibilitet ska beskrivas i de energi- och klimatplaner som medlemsstaterna rapporterar in till EU.

Batterier kan öka överföringen i elnäten

Svenska kraftnät har släppt en rapport som undersöker om energilager kan öka överföringen i elnäten. Resultatet visar att litiumbaserade batterier är den teknik som har störst potential att höja överföringen i näten, utifrån dagens teknik. Batterier som är placerade på rätt platser i näten kan underlätta och öka överföringen över flaskhalsar under olika typer av driftfall.

Rapporten hittar du här.

Svensk Solenergi aktiva inom batterier

Svensk Solenergis suppleant i styrelsen, Dan-Eric Archer, är en av landets främsta experter inom lagring och flexibilitet. Han intervjuas i senaste numret av Tidningen Energi och har fyra tips till den som vill investera i ett batteri.

  1. Använd ett EMS-system (Energy Management System) som hanterar värdeskapande från stödtjänster, energiarbitrage, lokal-flex, effekttoppskapning och som har god it-säkerhet.
  2. Se till att batteriet klarar de tekniska kraven för Svenska Kraftnäts stödtjänster där aktiveringstiden för FFR är mest utmanande (0,7-1,3 sekunder).
  3. Gör en upphandling som inkluderar krav på leveransdatum och viteskostnad vid försening.
  4. Ha koll på: garanterat antal cykler, support från leverantör och tillverkare, verkningsgrad, kylning, SoC-kalibrering och cellbalansering.

 

Texten uppdaterades 8 december kl 15.

  • Inga träffar.