20 december 2022 | ,

Ny kartläggning visar: 2,5 TWh el från solparker väntar på klartecken

Vid utgången av maj i år väntade 93 anmälningar för markbaserade solparker på besked från länsstyrelserna. Tillsammans skulle parkerna kunna producera 2,5 TWh el, vilket är mer än den årliga elanvändningen i Malmö. Det visar en ny kartläggning som genomförts av Svensk Solenergi.

- Solkraften har stor potential att snabbt bidra till att pressa de höga elpriserna som drabbar både företag och hushåll. Men då måste länsstyrelserna ge klartecken till de anmälningar som väntar på beslut. I dag får många parker vänta länge på besked och stora parker får ofta avslag, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

I 13 län finns anmälningar om solparker som väntar på beslut från länsstyrelsen. Tillsammans skulle de kunna producera 2,5 TWh el, vilket är mer än den årliga elanvändningen i Malmö. Allra flest finns i Skåne, där 40 solparker med en möjlig elproduktion på 1,2 TWh väntar på klartecken. Sammantaget skulle de kunna öka elproduktionen i länet med hela 46 procent.

- Nya solparker kan anläggas på bara 12–18 månader, vilket är snabbare än något annat energislag. För de politiker som vill pressa elpriserna så snart som möjligt bör solkraften ha högsta prioritet, säger Anna Werner.

De planerade solparkerna skulle delvis anläggas på jordbruksmark. Den aktuella ytan på 2 370 hektar motsvarar knappt 0,08 procent av Sveriges jordbruksmark eller 1,6 procent av den jordbruksmark som i dag ligger i träda.

- Det finns alla möjligheter att tillgodose Sveriges behov av både en stärkt livsmedelsförsörjning och ökad elproduktion. Nu behöver den nya regeringen snarast ta initiativ till en nationell strategi och ett nationellt mål för solkraft, säger Anna Werner.

Fem fakta om solparker

1. Solparker kan byggas snabbare än något annat kraftslag. På bara 12–18 månader kan en solpark anläggas och anslutas till elnätet.

2. Solkraften är ett utmärkt komplement till annan elproduktion. Exempelvis är 30 procent solkraft i förhållande till vindkraft optimalt för att skapa en jämn produktion under året. Solkraften har också stor potential att bidra till produktionen av vätgas.

3. Investeringsviljan är stor och många aktörer ligger i startgroparna. Med rätt förutsättningar kan investeringar för uppemot 100 miljarder kronor göras fram till 2030.

4. Sverige ligger långt efter andra länder. I Tyskland har man 10 gånger mer solkraft i elmixen jämfört med Sverige, trots att solinstrålningen är densamma i södra och mellersta Sverige som i norra Tyskland.

5. Den genomsnittliga livslängden för solparker är 30–40 år. Parker som anläggs på åkermark kan när det är lämpligt kombineras med jordbruk och bete. När solpanelerna monteras ned kan marken återigen användas för fullskalig jordbruksproduktion.

För mer information, vänligen kontakta
Anna Werner, vd för Svensk Solenergi
Telefon: 076-818 49 15
E-post: anna@svensksolenergi.se
Pressbilder: Anna Werner

Ulrika Gustafsson, kommunikatör på Svensk Solenergi
Telefon: 070-554 62 33
E-post: ulrika@svensksolenergi.se

Om kartläggningen
Kartläggningen omfattar samtliga anmälningar om samråd som inkommit till länsstyrelserna under perioden 1 januari 2019–31 maj 2022. Av de inkomna anmälningarna väntar 93 anläggningar på besked. I tabellen nedan redovisas hur anmälningarna fördelar sig på länen och den sammanlagda möjliga elproduktionen från anläggningarna i respektive län.

Län Antal solparker som väntar på besked Potentiell elproduktion (GWh)
Blekinge 1 4,6
Dalarna 1 1,5
Gotland 2 32,8
Gävleborg 0 0,0
Halland 8 255,4
Jämtland 0 0,0
Jönköping 8 59,1
Kalmar 0 0,0
Kronoberg 4 175,8
Norrbotten 0 0,0
Skåne 40 1 221,9
Stockholm 3 50,5
Södermanland 3 21,9
Uppsala 5 232,3
Värmland 1 0,0
Västerbotten 0 0,0
Västernorrland 0 0,0
Västmanland 0 0,0
Västra Götaland 9 216,3
Örebro 1 59,4
Östergötland 7 194,4
Riket 93 2 526,0


Här kan du följa oss:
Hemsida
LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Svensk Solenergi är en branschförening med omkring 280 medlemsföretag som tillsammans representerar den svenska solenergibranschen. De senaste åren har antalet medlemsföretag i Svensk Solenergi ökat kraftigt – ett av många tecken på att solbranschen är på frammarsch. Vår vision är att privatpersoner och företag ska ha tillgång till solenergi på ett smidigt, smart och ekonomiskt sätt. Svenska solenergiföretag ska vara bland de ledande i Europa. Tillsammans bidrar vi till en klimatomställning där det är lätt att leva på förnybar energi.

  • Inga träffar.