22 december 2022 |

Energidelning i virtuella nät, vilka förändringar krävs för att det ska bli verklighet?

Svensk solenergi deltar i ett projekt som ska beskriva hur energidelning i virtuella nät ska kunna bli verklighet i Sverige. Projektet ska leda till en rapport som ger svar på följande frågeställningar:

  • Hur har EU:s direktiv om energigemenskaper hittills hanterats i Sverige?
  • Vilka fördelar eller eventuella nackdelar finns med virtuella nät?
  • Hur kan virtuella nät bidra till övergripande mål för energi- och klimatomställningen och påskynda elektrifieringen i samhället?
  • Vilka regelförändringar är det som behövs, och vem ska besluta om dessa?
  • Systemuppbyggnad som möjliggör och underlättar för dessa regeländringar -hur ska dessa se ut rent konkret?
  • Hur ser läget ut i andra länder?

I Energimarknadsinspektionens rapport ”Ren energi inom EU, Ett genomförande av fem rättsakter” ger Ei sin tolkning av begreppet energigemenskaper enligt EU:s direktiv. Näringsliv och branschorganisationer menar att Ei:s tolkning inte lever upp till miniminivån för ett EU-direktiv.

Närliggande delning i lågspänningsnät underlättas tack vare nya regler från 1 januari 2022. Men möjligheten att kunna dela el över större områden genom så kallade virtuella nät saknas fortfarande.

I ”Ren energipaketet” från EU påpekas att decentraliserade energisystem är ett måste för att nå de uppsatta klimatmålen. Detta handlar inte bara om rättigheter och möjligheter till ett större egenbestämmande över sitt energi- och klimatavtryck hos den enskilda medborgaren, utan även om hur vi på systemnivå ska uppnå ett funktionellt och hållbart energisystem i Sverige.

Kontaktperson: Magnus Jennerholm, magnus.jennerholm@gotland.se Energicentrum Gotland
Medverkande: Svensk Solenergi, Energicentrum Gotland, Becquerel Sweden, Solisten,Solelkommissionen, Västerås stad, LiU.

  • Inga träffar.