15 maj 2024 |

Policylabb – Cirkulära värdekedjor av solcellspaneler och vindturbinblad

För att cirkulära värdekedjor av solcellspaneler och vindturbinblad ska nå sin fulla potential behöver den stöttas av policy- och regelverksutveckling. Rise etablerar genom projektet ett policylabb där branschen samarbetar kring detta.

Projektet Policylabb- Cirkulära värdekedjor av solcellspaneler och vindturbinblad är en fortsättning på arbetet Cirkulär hantering av vindturbinblad och solcellspaneler som Rise gjorde åt Energimyndigheten hösten 2023.

Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, deltar i referensrådet i gruppen solcellspaneler.

Om projektet

Vindturbinblad och solcellspaneler är nödvändiga för omställningen till såväl fossilfri som förnybar energi. Volymerna uttjänt utrustning väntas dock öka. För vindturbinblad prognostiseras en ökning 2030 och för solcellspaneler från 2045.

Riskrevisionen har tydligt påpekat att staten inte har sett till att uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad kan hanteras effektivt vad gäller återanvändning och materialåtervinning. De statliga styrmedel som finns idag är inte tillräckliga för att främja en sådan hantering. Det är därför angeläget att det finns en kombination av styrmedel så att solcellspaneler och vindturbinblad i så stor utsträckning som möjligt kan återanvändas eller materialåtervinnas när de blir uttjänta.

Projektperiod: 1 maj 2024 – 31 december 2025

 

  • Inga träffar.