1 september 2022 |

Regeringen straffar bort ursprungsmärkt solel

Regeringen inför en årsavgift för elproducenter som tilldelas ursprungsgarantier vilket kan få till följd att färre producenter av solel inkluderas i systemet. Istället borde systemet för ursprungsgarantier förenklas och effektiviseras så att all miljövänlig el kan inkluderas.

Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen om ursprungsgarantier för el. Ändringarna baseras på energimyndighetens förslag och innebär främst att en årsavgift införs för elproducenter som tilldelas ursprungsgarantier. Samtidigt sänks avgifterna för att tilldelas europeiska (EECS) ursprungsgarantier så att de hamnar på samma nivå som de nationella.

Avgiftsändringen sker från och med 1 januari 2024. Efter ändringen gäller dessa avgifter för nationella och europeiska ursprungsgarantier:

  • Kontoavgift för innehavare av produktionsanläggning: 200 kronor per år
  • Avgift för utfärdande av ursprungsgaranti: 5 öre per garanti (1 MWh)

Konsekvenser

Den årliga avgiften på 200 kronor kan tyckas vara en låg kostnad. Men det kommer innebära att färre producenter av solel går med i systemet, när istället fler elproducenter borde inkluderas.

Systemet för ursprungsgarantier är framför allt ett viktigt system för att elkonsumenter ska kunna välja att köpa miljövänlig el. Under senaste året (sept 21 – aug 22) har 1,0 TWh solel levererats ut på elnätet enligt Svenska kraftnät. Det är en miljard miljövänliga kilowattimmar som samtliga borde ursprungsmärkas.

Om fler producenter av solel står utanför systemet kommer en allt större del av denna ”fina” el att blandas med ”ful” el i den så kallad residualmixen, den el som säljs utan att ursprungsmärkas.

Att regeringen inför en fast avgift innebär ett dråpslag mot alla mikroproducenter som vill ursprungsmärka sin elexport. Regeringen hade istället kunnat höja den rörliga avgiften på 5 öre per certifikat, alltså 0,005 öre/kWh. På det viset hade mikroproducenter sluppit den nyuppkomna tröskeleffekten för att gå med i systemet.

Förslag

Ännu bättre vore det om systemet för ursprungsgarantier effektiviserades så att administrationen underlättades. Systemet behöver också förenklas för att få fler elproducenter att ansluta sig. Exempelvis borde elhandelsbolagen, på ett enklare sätt än idag, kunna rapportera in överskottsel från solelproducenter och erhålla ursprungsgarantier för detta.

Detta är något vi tidigare har skrivit om i vår uppmaning från 2020 till dåvarande Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Läs mer på Bengts villablogg.

Läs Energimyndighetens nyhet här.

Här kan du läsa om hur du som kontoinnehavare avslutar ditt konto för ursprungsgarantier.

  • Inga träffar.