28 oktober 2019 |

Remissvar 6664/2017

Remissvar angående Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx, dnr: 6664/2017.

Härmed tillstyrker branschföreningen Svensk Solenergi (SSE) förslaget att ändra från primärenergifaktorer till viktningsfaktorer. Ändringen påverkar inte möjligheterna att använda solel men kan förbättra möjligheterna att använda solvärme i byggnader. Vi menar vidare att nuvarande systemgräns är korrekt, alltså att levererad (=köpt) energi är det som räknas i byggnadens energiprestanda. SSE tillstyrker att en solenergianläggning även fortsättningsvis ska göra det lättare för en byggnad att uppfylla energikraven k BBR, kapitel 9.

  

Läs hela vårt remissvar här – okt 2019

  • Inga träffar.