25 oktober 2018 |

Remissvar Energimyndigheten angående ny föreskrift för statligt stöd till solceller

Branschföreningen Svensk Solenergi anser att det är bra att ta bort kravet på att lämna uppgifter om årligen producerad el under tre års tid. Detta innebär en tydlig förenkling för den enskilde solcellsägaren.
Vidare ställer sig Svensk Solenerg bakom att vissa uppgifter som inte längre bedöms som nödvändiga att samla in stryks från både ansökan och begäran av utbetalning. De uppgifter som Energimyndigheten nu föreslår ska ingå framöver anser Svensk Solenerg vara fullt tillräckliga.

Läs hela vårt remissvar här

  • Inga träffar.