20 oktober 2021 |

Remissvar M2021/00830

Svensk Solenergi har besvarat miljödepartementets remiss av SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden.

Vi tillstyrker utredningens förslag om en klimatanpassning av miljöbalken och delar utredarens problembild av att Sveriges klimatmål inte kommer kunna nås om inte mer görs för att sänka koldioxidutsläppen. Som branschförening för solenergi, och därmed verksamheter som producerar 100 procent förnybar el, ser vi positivt på att miljöbalken anpassas för att ta klimat och användning av förnybar energi i beaktande i högre utsträckning. Dock kan och bör klimatmål och klimatnytta genomsyra fler delar av lagstiftningen, än enbart de förändringar av miljöbalken som nu föreslagits i utredningen.

Här kan du läsa mer.

  • Inga träffar.