27 januari 2021 |

Schablonen för grönt avdrag är klar

Skatteverket har nu kommunicerat vad som gäller för schablonen för grönt avdrag.

Av lagtext och förarbeten framgår att skattereduktion för installation av grön teknik kan medges för arbetskostnad för installationen samt tillhörande materialkostnad. Kostnader för exempelvis resor, frakt och projektering ska inte ingå i underlaget för skattereduktion.

För totalentreprenader* till fast pris kan det då vara svårt att fastställa hur stor del av det totala priset som avser kostnader som inte ger rätt till skattereduktion. För att underlätta för såväl utförare som köpare har Skatteverket tagit fram en schablon för hur stor del av totalpriset som i normalfallet är skattereduktionsgrundande.

Här är det som gäller

3 procent av fakturans totala belopp kan anses vara icke skattereduktionsgrundande. Om du använder schablonen vid beräkning av grönt avdrag blir därmed avdraget 14,55 % istället för 15 procent av fakturans belopp.

För att den schabloniserade beräkningen ska kunna användas krävs det att det är fråga om en totalentreprenad till fast pris. Schablonberäkningen kan inte kombineras med andra schablonberäknade kostnader. Schablonberäkningen kan användas även vid utbyten av nätanslutet solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon.

*Med totalentreprenad menas att kunden erbjuds ett i förväg uppgjort pris från en utförare för en tjänst som omfattar samtliga kostnader för entreprenaden, dvs. kostnader för arbete, material transporter, resor och projektering m.m.

 

Här hittar ni mer information hos Skatteverket:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/389812

Dessutom, nytt ställningstagande av Skatteverket gällande förskottsbetalning:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/389810

  • Inga träffar.