31 oktober 2018 |

Skrivelse till regeringen 2018

Behåll budgetramen för solcellsstödet, sänk stödnivån och öka antalet solcellsinstallationer med 50 procent.

  • Den avgående regeringen avsatte i sin senaste budget 900 miljoner kronor per år under 2018 till 2020 som ett investeringsstöd för solcellsinstallationer. Stödet uppgår till högst 30 procent av kostnaden.
  • Investeringsstödet, i kombination med andra åtgärder, har resulterat i att antalet solcellsanläggningar i Sverige ökar snabbt, och kan så mycket som fördubblas från 15 000 i slutet av 2017 till 30 000 vid utgången av 2018.
  • Kostnaderna för att installera solceller har minskat. Regeringen bör för 2019 sänka stödet från 30 till 20 procent av investeringskostnaden, samtidigt som ramen om 900 miljoner kronor behålls. Den sänkta stödnivån innebär att det kan installeras 50 procent mer solcellskapacitet för samma insats. Stödnivån för 2020 bör beslutas hösten 2019.
  • Om marknaden följer de senaste årens utveckling och växer med runt 50 procent per år kommer det vid utgången av mandatperioden (2022) ha installerats totalt 2,9 GW solcellskapacitet, fördelade på uppskattningsvis 142 000 anläggningar, vilka kan producera 2,6 TWh per år.
  • 2,6 TWh skulle motsvara cirka 1,6 procent av den svenska elproduktionen och ligga i linje med Energimyndighetens bedömning att solelen år 2040 kan stå för fem till tio procent av den svenska elproduktionen. Som jämförelse kan anges att solelen redan nu står för ungefär 7,8 procent av Tysklands elproduktion.

 

Läs hela vårt remissvar här

  • Inga träffar.