6 maj 2024 |

Fortsatt arbete med certifiering av montörer

Svensk Solenergi har certifierat över 1 300 solcellsmontörer. I början av maj hölls en hearing om hur certifieringen kan utvecklas och förbättras.

I april hade Svensk Solenergi certifierat 1 351 solcellsmontörer på 270 bolag. Med två år kvar till de första omcertifieringarna, som sker 2026, pågår ett arbete med att utveckla certifieringen. I början av maj bjöd Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare på kansliet, in till en hearing för att diskutera hur certifieringen kan bli ännu mer relevant.

Idag sker certifieringen dels genom intygad kompetens, dels genom kunskapsprov. Under hearingen deltog flera engagerade medlemmar och en mängd olika förslag diskuterades, som inskickad egenkontroll, praktiska prov, lärlingssystem och krav på minsta tid i arbete.

Certifieringen har utvecklats sedan den lanserades, exempelvis finns den numera tillgänglig på engelska och man kan få kompetenserna i certifieringen samlade i ID06. Till certifieringen finns en teknisk kommitté som säkerställer kvaliteten på frågorna och har en rådgivande funktion i utvecklingen av certifieringen.

Från och med 2025 ska alla medlemsföretag som arbetar med installationer ha minst en certifierad montör. Från samma tidpunkt krävs även att medlemsföretag som inte har egna montörer främst ska anlita underentreprenörer som har minst en certifierad montör.

Deltagarna i hearingen var överens om att fortsätta arbeta för en högre nivå på certifieringen. Målet bör vara att certifieringen är så pass omfattande att den ger fördelar för den enskilde montören och därmed blir önskvärd både för den som certifieras och för arbetsgivaren.

Vi tackar för alla inspel från medlemmarna som deltog i hearingen. Ludvig kommer driva det fortsatta arbetet med att utveckla certifieringen och tar gärna emot inspel i frågan, hör av dig till ludvig@svensksolenergi.se om du har förslag eller idéer.

  • Inga träffar.