29 juni 2020 |

Solel på stora tak

Detta fakta-PM, Solel på stora tak – Vad är potentialen och hur gör andra EU-länder? har sammanställts av David Larsson, senior konsult vid det egna företaget Solisten.

David var tidigare forskningsledare på Solkompaniet och bland annat aktiv i internationellt arbete inom IEAPVPS Task 15. I arbetet med att samla in uppgifter från andra EUländer har även Johan Lindahl medverkat. Johan är senior konsult vid det egna företaget Becquerel Sweden och svensk representant i IEA-PVPS Task 1. Tidigare var han också talesperson för Svensk Solenergi.

Arbetet har gjorts på uppdrag av Solelkommissionen, Fastighetsägarna och Svensk Solenergi.

 

Sammanfattning

Intresset för solceller är stort i Sverige och marknaden växer kraftigt. Inom vissa områden utgör regelverken dock hinder för utvecklingen. Detta fakta PM har tagits fram med anledning av att svenska solcellsanläggningar som är större än 255 kW belastas med full energiskatt på egenanvänd el. Skatten gör att det sällan installeras solelanläggningar som är större än 255 kW på stora tak på byggnader i Sverige. Därmed utnyttjas inte hela takets potential till att producera förnybar el. I detta PM ger vi en redogörelse för hur regelverken i andra EU-länder ser ut på det här området. Vi gör också en beräkning av hur stor solelpotential som skulle kunna frigöras vid en svensk regelförändring. Genomgången av andra länders regelverk visar att Sverige är ganska ensamt om att ha kvar en så kraftig storleksbegränsning. Av 11 studerade länder är det bara Finland som har något motsvarande.

Solelpotentialen har beräknats utifrån statistik i fastighetsregistret. Resultaten pekar mot att den förlorade solelpotentialen med dagens regelverk är omkring 4 TWh per år. Att realisera denna potential skulle också innebära att fastighetsägare bidrar med omkring 30 miljarder kronor ytterligare till omställningen till helt förnybart elsystemet.

 

Läs hela rapporten här

  • Inga träffar.