3 maj 2024 |

Uppdaterat solenergipolitiskt program

I Svensk Solenergis solenergipolitiska program presenteras 32 förslag, inom sju områden, för hur solenergin ska nå sin fulla potential.

Solenergipolitiska programmet är reviderat och antogs på årsmötet den 10 april 2024. Det har gått från 26 till 32 punkter med konkreta förslag som kan leda till bättre förutsättningar för utbyggnad av solenergi. Vi har lagt till tio nya punkter, tagit bort fyra och ändrat i sju. Nedan listas några ändringar:

  • Anpassa elnätsföretagens intäktsramar så att de på ett bättre sätt gynnar elnätsföretag som möjliggör elektrifieringen av samhället och ett effektivt nyttjande av sina elnät.
  • Korrigera reglerna för det gröna avdraget. Hela kostnaden för en installation ska vara berättigat skattereduktion även om delbetalningar gjorts på olika sidor av ett årsskifte. Ett batteri som beviljats grönt avdrag ska inte endast behöva lagra egen solel, utan borde även få bidra med andra nyttor till elsystemet. Vi ser hellre att avdraget för batterier sänks till 20 procent än att batteriers nyttor begränsas.
  • Införa solcellskrav för vissa byggnader. EU-direktivet om byggnaders energiprestanda slår fast att medlemsländer är skyldiga att se till att solenergin byggs ut på byggnader där det är ekonomiskt genomförbart och tekniskt lämpligt. Direktivet behöver omgående implementeras i svensk nationell lagstiftning så att syftet införlivas. Det bör även utredas om energilager ska omfattas.
  • Ta fram tydliga bedömningskriterier för tillståndsprövning av solparker som kan underlätta avvägningen mellan olika samhällsintressen. Kriterierna bör leda till harmoniserade och förutsägbara prövningsprocesser samt tydligt avgränsa omfattningen och innehållet som krävs av en lokaliseringsutredning.
  • Tydliggör regelverket om arbetsmiljö vid takarbete. Ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att vägleda om skyddsutrustning och arbetsmetoder vid takarbete. Svensk Solenergi välkomnar fler inspektioner av arbetsmiljön vid byggplatser för att upprätthålla god säkerhet, men branschen behöver tydlighet i hur man agerar korrekt.
  • Inga träffar.