Solpaneler på villatak

Privatperson – skatt på elförsäljning

Höga elpriser ger innehavare av solcellsanläggningar goda försäljningsintäkter som i vissa fall ska beskattas. Här reder vi ut vad som gäller.

Försäljning av el ger en intäkt som i vissa fall ska beskattas. För privatpersoner klassas intäkten från den sålda elen som ”inkomst från privatbostad”. I den kategorin ingår även intäkterna om du hyr ut hela eller delar av bostaden eller om du sålt vissa typer av produkter. För hela kategorin får ett grundavdrag göras, normalt 40 000 kronor. Intäkterna som överstiger detta ska beskattas som kapitalinkomst med en skattesats på 30 %.

Inkomst från privatbostad

Förutom försäljning av el ingår även hyresintäkter från bostaden samt intäkter från försäljning av vissa produkter, till exempel ved, jord eller äpplen från tomten. Försäljning från trädgårdsodling och hemlagad mat ingår dock inte då det klassas som inkomst av hobby. Uthyrning av saker, till exempel fordon eller verktyg ingår inte heller i ”inkomst av privatbostad”.

Avdrag

Grundavdraget från ”inkomst av privatbostad” baseras på hur stor del av bostaden du äger och hur stor del av året du har ägt den. Om du har ägt bostaden ensam under hela året är grundavdraget 40 000 kronor. För hyresintäkter från småhus får du dessutom göra ett avdrag på 20 % av hela hyresintäkten vilket ska motsvara dina driftkostnader. Det är alltså endast 80 % av hyresintäkten som tas upp i ”inkomst av bostad”. Om du har hyresintäkter på över 50 000 kronor från bostaden före avdraget på 20 % täcker det hela grundavdraget på 40 000 kronor efter avdraget. Om du också säljer el betalar du skatt på hela din försäljning av el.

Flera byggnader

Äger du till exempel en sommarstuga och en villa räknas inkomsterna för respektive bostad separat. Grundavdraget på 40 000 får göras för respektive hus.

Om du har ett Attefallshus på din villatomt påverkar utformningen av Attefallshuset om det klassas som en separat privatbostad eller om det klassas som en komplementbyggnad till villan. Om det klassas som en separat privatbostad räknas inkomsterna separat, med ett eget grundavdrag. Däremot räknas komplementbyggnader (uthus, garage med flera) som en del av villan och eventuella inkomster av uthyrning och elproduktion ska räknas samman med samma grundavdrag som för villan.

Räkneexempel

Du äger en villa och en sommarstuga. På båda husen har du solpaneler och dina intäkter från såld el är 45 000 kronor från båda husen. Sommarstugan har du hyrt ut för 50 000 kronor under året men du har inga andra inkomster från din villa.

För villan får du betala 1 500 kronor i skatt (45 000 – 40 000 = 5 000, 5 000 x 30 % = 1 500).

För sommarstugan får du betala 13 500 kronor i skatt (50 000 x 80 % = 40 000, 40 000 + 45 000 – 40 000 = 45 000, 45 000 x 30 % = 13 500).

 

 

Skatt på inkomst av kapital och ränteavdrag

Det överstigande beloppet, efter avdragen, ska fyllas i som en kapitalinkomst i deklarationen vid punkt 7.3. Summan av alla kapitalinkomster, kapitalförluster och räntekostnader läggs sedan ihop i deklarationen. Om du gör ett överskott på kapital ska du betala 30 % i skatt på överskottet. Om du gör ett underskott får du skattereduktion med 30 % av underskottet. Den resulterande skattesatsen på försäljning av el är alltså 30 % oavsett om du underskott eller överskott av kapital.
Om du har ett underskott av kapital på mer än 100 000 kronor blir skattereduktionen 30 % upp till 100 000 och 21 % på det överskjutande beloppet. Då blir den resulterande skattesatsen på din försäljning av el alltså lägre än 30 %.

Utförligare information finns i Skatteverkets hjälpblankett för att beräkna ”inkomst av privatbostad”.